Proiectare
in constructii

Proiectare in constructii

Proiectare si asistenta tehnica

Studii de teren - cuprinde studii geo, topo, hidro.

Avize, acorduri, autorizatii, si anume: certificatul de urbanism (taxa functie de suprafata); autorizatia de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, protejare, restructurare si conservare; autorizatia pentru desfiintarea totala si partiala; autorizatia de foraj si excavari (lei / m); prelungirea certificatului de urbanism, precum si a autorizatiei de construire; avizele si acordurile pentru lucrarile de racorduri bransamente de retele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie etc.; avizul Comisiei de urbanism si amenajare a teritoriului; certificat nomenclatura stradala si adresa; acordul de mediu pe baza studiului de impact, precum si altele de natura acestora, conform legislatiei.

Proiectare si engineering (inclusiv know-how) Cuprinde proiectarea de la toate fazele lucrarii contractate cu unitatile de proiectare (inclusiv pentru detalii de executie).

Organizarea licitatiilor pentru executia lucrarilor. Conceperea documentatiilor pentru licitatii, multiplicarea documentatiilor (primele exemplare, exclusiv cele cumparate de ofertanti), corespondenta privind organizarea, onorariile participantilor la lucrarile comisiilor pentru licitatii (membri, invitati etc.), anunturi publicitare, corespondenta, telegrafie, telex, telefax etc., în legatura cu licitatiile.

Consultanta si asistenta tehnica, inclusiv plata personalului de supraveghere pe parcursul realizarii obiectivului. Cuprinde cheltuielile entitatii achizitoare ocazionate de: unitatea de consultanta angajata si/sau persoanele fizice atestate, potrivit legii, ca responsabili tehnici cu executia, angajati cu contract; asistenta din partea proiectantului (în cazul în care aceasta nu intra in tarifarea proiectarii), inclusiv cheltuielile ocazionate de persoanele fizice atestate ca verificatori tehnici ai proiectarii; asigurarea supravegherii, prin dirigintii de specialitate, a executarii corecte, calitative si cantitative a lucrarii contractate.